Podmínky zpracování osobních údajů

Tyto podmínky zpracování osobních údajů jsou splněním informační povinnosti ve vztahu k dotyčným osobám ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES ( obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jako "GDPR").

V tomto dokumentu jsou podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, proto jim věnujte patřičnou pozornost.

1. Základní informace

1.1 Provozovatelem informačního systému je: Delivery Home Logistic, s.r.o.

Jednotné kontaktní místo:

Delivery Home Logistic, s.r.o. zavedla jednotné kontaktní místo, kam se může dotyčná osoba kdykoliv obrátit se svými otázkami a žádostmi, případně realizací některých práv ve smyslu GDPR.

Kontaktní osoba: Katarína Pangrácová

Korespondenční adresa: Tačevská 3998, 085 01 Bardejov

Telefonický kontakt: +421 949 666 868

e-mail: [email protected]

2. Účel zpracování osobních údajů a právní základ

2.1 Pokud je Zájemcem fyzická osoba ( "dotčená osoba"), Delivery Home Logistic, s.r.o. (Dále jako "provozovatel") bude při plnění smlouvy zpracovávat její osobní údaje.

Aktivním potvrzením souhlasu se Všeobecnými podmínkami (zakliknutím příslušného políčka) a následným odesláním registrace či jinak označené požadavky na dodání nebo zpřístupnění konkrétní služby:

a) svobodně udělujete Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené ve Všeobecných podmínkách v souladu s nařízením a zákonem,

b) potvrzujete, že vámi vyplněné osobní údaje jsou správné a aktuální,

c) současně potvrzujete, že v případě, pokud máte méně než 16 let, vám byl zákonným zástupcem (např. rodičem) poskytnutý nebo schválený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

2.2 Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pro účely:

a) vybavení a odeslání objednávky (LP e-shop) - jméno, příjmení, adresa, telefonický kontakt, e-mailový kontakt na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

b) plnění zákonné povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost uchovávat účetní a daňové doklady);

c) ověřování, uplatňování nebo obhajování právních nároků na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

d) zasílání obchodních sdělení, realizování marketingových a reklamních aktivit, informování o akcích, novinkách a slevách (LP marketing) na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, v případě pokud dotyčná osoba udělila souhlas se zpracováním jejích osobních údajů v rozsahu emailová adresa pro tento účel;

2.3 Dotyčná osoba poskytuje osobní údaje dobrovolně za účelem uzavření Kupní smlouvy, splnění povinností smluvních stran vyplývajících z Kupní smlouvy a další komunikace s provozovatelem a příslušným přepravcem zboží.

Seznam zpracovávaných osobních údajů dotčené osoby:

LP e-shop: Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail

LP marketing: e-mail

Okruh dotčených osob

2.4 Dotčenými osobami jsou zejména fyzické osoby, které mají zájem uzavřít a / nebo uzavřeli Kupní smlouvu s Delivery Home Logistic, s.r.o. prostřednictvím stránky Hodinkar.cz

Zdroj osobních údajů

2.5 Osobní údaje získává Delivery Home Logistic, s.r.o. přímo od dotčené osoby, nebo od jejího zástupce. Tyto osobní údaje uvádí dotčená osoba prostřednictvím vyplnění formulářů na stránce Hodinkar.cz nebo je může odvodit z jiných údajů, kterými o dotyčné osobě disponuje.

Doba uchovávání

2.6 Provozovatel je oprávněn zpracovávat a uchovávat osobní údaje Zájemce po dobu platnosti a účinnosti smlouvy, jakož i po ukončení smluvního vztahu, pokud je to nezbytné k dosažení účelu zpracování, zejména pro účely fakturace, přijímání a evidence plateb, evidence, vymáhání a postupování pohledávek, vyřizování stížností a reklamací Zájemce, jakož i na uplatnění práv nebo plnění povinností stanovených právními předpisy.

2.7 Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zpracovávané osobní údaje se uchovávají v nezbytném rozsahu a ve formě, která umožňuje vaší identifikaci nejpozději, dokud je to nutné k naplnění účelu, na který se zpracovávají. Následně Provozovatel zajistí bez zbytečného odkladu likvidaci (vymazání nebo anonymizaci) Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení a zákona.

2.8 Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

LP e-shop: k tomuto účelu budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené s dotčenou osobou. Tím není dotčena možnost provozovatele tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle čl. 2.2 písm. b), c), d);

K účelu podle čl. 2.2 písm. b) těchto podmínek budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti provozovatele;

LP marketing: k účelu zasílání obchodních sdělení pro marketingové účely podle čl. 2.2 písm. d) těchto podmínek budou osobní údaje zpracovávány do času odvolání tohoto souhlasu Zájemcům, podle toho;.

2.9 Ve smyslu zákona č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je provozovatel povinen navzdory ukončení smluvního vztahu archivovat smlouvy po dobu 10 let (po ztrátě platnosti) a faktury po dobu 10 let.

Poučení o povinnosti / dobrovolnosti poskytnout požadované osobní údaje

2.10 Poskytnutí osobních údajů ze strany dotčené osoby za účelem vyřízení a odeslání objednávky je smluvním požadavkem. Dotčená osoba nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale tyto údaje provozovatel potřebuje k uzavření a plnění smlouvy.

2.11 Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné a dotčená osoba na něj dává zvláštní souhlas. Dotčená osoba má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

2.12 Osobní údaje dotčené osoby nejsou zpřístupňovány třetím osobám, kromě případů, kdy tuto povinnost ukládá zvláštní zákon.

2.13 Osobní údaje dotčené osoby jsou poskytovány:

a) soudem, jiným orgánům veřejné správy a jiným orgánům státu, jestliže je to třeba k uplatnění práv provozovatele vůči Zájemci nebo splnění zákonné povinnosti provozovatele,

b) třetím osobám, které budou na základě pověření provozovatele jednat jeho jménem při poskytování služeb nebo při výkonu jiné činnosti související s poskytováním služeb, a to za účelem poskytování služeb a v souvislosti s jejich poskytováním a pod.,

c) třetím osobám, které budou na základě pověření provozovatele provádět hodnocení kvality a spokojenosti (systémy hodnocení kvality služeb a spokojenosti zákazníků);

d) třetím osobám, které budou na základě pověření provozovatele provádět marketingový průzkum, realizovat marketingové aktivity a kontaktovat Zájemce jménem Delivery Home Logistic, s.r.o. za tímto účelem (marketingové agentury a externí agentury poskytující služby call centra);

e) externím společnostem, které spravují systémy provozovatele nebo poskytují jiné služby zajišťující řádný chod společnosti.

2.14 Zprostředkovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu a za podmínek sjednaných s provozovatelem v samostatné písemné smlouvě.

Forma zveřejnění

2.15 Osobní údaje nebudou zveřejněny

Předávání osobních údajů do třetích zemí

2.16 Osobní údaje, které provozovatel získává a zpracovává, nejsou předmětem přenosu do třetí země / mimo EU.

3. Poučení o právech dotčené osoby

3.1 Řádně a zákonné zpracovávání osobních údajů dotčených osob je pro provozovatele důležité a zajištění ochrany osobních údajů je jeho významnou prioritou. Při zpracovávání osobních údajů může dotčená osoba uplatnit u provozovatele následující práva:

a) právo na informace o zpracování osobních údajů týkajících se dotčené osoby,

b) právo na přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby,

c) právo na opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby,

d) právo na výmaz osobních údajů týkajících se dotčené osoby,

e) právo na omezení zpracování osobních údajů,

f) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů týkajících se dotčené osoby,

g) právo na předávání osobních údajů týkajících se dotčené osoby,

h) právo odvolat kdykoli souhlas.

Jak uplatnit práva vztahující se na ochranu osobních údajů

3.2 Uplatňovat svá práva nebo klást dotazy týkající se zpracování osobních údajů lze na základě žádosti zaslané přímo Provozovateli nebo odpovědné osobě stanovené Provozovatelem a to využitím adres uvedených v bodě 1.1. těchto podmínek.

3.3 Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu těchto Podmínek berete na vědomí, že pokud bude vaše žádost podle bodu 3.1. Podmínek zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména pro její opakující se povahu, Provozovatel může s přihlédnutím k obsahu žádosti:

a) požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření nebo

b) odmítnout jednat na základě žádosti.

3.4 Zároveň berete na vědomí, že před vybavením žádosti podle bodu 3.2. Podmínek musí Provozovatel nejprve spolehlivě ověřit vaši totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití vašich práv. Z toho důvodu může Provozovatel požádat o poskytnutí dodatečných informací či dokladů potřebných k verifikovaných identity dotčené osoby (vaší identity), pokud má oprávněné pochybnosti o identitě žadatele. Pokud ani postupem podle předchozí věty nebude Provozovatel schopen prokazatelně verifikovat identitu dotčené osoby (vaši identitu), bude o tom žadatele odpovídajícím způsobem informovat, pokud je to možné, a odmítne jednat na základě žádosti.

4. Pokud není žádosti dotčené osoby vyhověno, kde se může stěžovat?

4.1 V případě, že provozovatel žádosti nebo námitce dotčené osoby nevyhoví, dotčená osoba má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů SR, Hraniční 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, jako dohlížitele. Na tento Úřad pro ochranu osobních údajů se může dotyčná osoba obrátit se svým podnětem i přímo.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Pojmy použité v těchto podmínkách, které zde nejsou definovány, mají stejný význam a obsah jako stejné pojmy použity ve Všeobecných podmínkách.

5.2 Součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky včetně Podmínek zpracování osobních daj, pokud není dohodnuto jinak.

5.3 Tyto podmínky zpracování osobních údajů se vztahují na Kupujících, kteří jsou fyzickými osobami.

5.4 Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky zpracování osobních údajů stejným způsobem jako Všeobecné obchodní podmínky. Tyto podmínky se zveřejňují na internetové stránce

5.5 Uzavřením smlouvy dotyčná osoba potvrzuje, že se seznámila s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku podmínek a že si vůči ní poskytovatel splnil informační povinnost podle GDPR.

Bratislava 25.5.2018

Napište nám zprávu